Customer Care

Day by day we are committed to ensuring you a travel experience as enjoyable as possible.
If, however, you are not completely satisfied, please send us your claims.

You can file your claim with GNV (delayed or cancelled trips, difficulties in the port, onboard discomforts, etc.) within 60 days of your travel. Please, complete the online form or you can contact our Customer Care

Our postal address is

GRANDI NAVI VELOCI SPA CUSTOMER CARE
Via Balleydier 7
16149 Genova

Download the format

Complete the following form

Message Subject

Select Subject
Select Category
Select SubCategory

Refund Request

Select Refund

Il valore del voucher è superiore al bonifico del 20%

Invalid Input
Inserire intestatario del conto
Select Nation of Bank
Insert City of Bank
Insert Iban Code
Insert code BIC/SWIFT

Your Travel

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Select Accomodation
Invalid Input
Invalid Input

Personal Data

Insert First Name
Insert Last Name
Inserisci la email
Insert Telephone
Seleziona se sei un socio MyGNV
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
This field is required
Invalid Input
Invalid Input

Për informacione mbi të drejtat e pasagjerëve, të cilët udhëtojnë nëpërmjet detit dhe lundrimet brënda vendit, të njohura nga rregullorja e BE-së nr. 1177/2010, mund të konsultoni sitin web të Autoritetit Rregullator të Transporteve
në adresën: https://www.autorita-trasporti.it/trasporto-via-maree-per-vie-navigabili-interne/.

Vetëm në rast të mos përgjigjes së ankesës brenda 60 ditëve, kur ankesa është paraqitur në mënyrë të plotë dhe në mënyrën e treguar më lartë, pasagjeri mundet:
Të përdorë procedurën për zgjidhjen jashtë gjyqësore të mosmarrëveshjeve duke filluar një procedurë ndërmjetësimi në Dhomën e Tregtisë të vendbanimit dhe/ose të vendqëndrimit të pasagjerit;
Të paraqesë një ankesë të shkallës së dytë tek Autoriteti Rregullator i Transporteve në adresat pec@pec.autorita-trasporti.it ose art@autorita-trasporti.it.

Në rast vonese në përgjigje ndaj ankesës nga Transportuesi, pasagjeri gëzon të drejtën e një kompensimi automatik në përputhje me masën nr. 5 të Rezolutës së Autoritetit Rregullator të Transporteve nr. 83/2019 në disponim në linkun vijues: https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2019/07/All.-A-delibera-n.-83_2019.pdf