DOKUMENTA: DOKUMENTA TË KËRKUAR PËR HIPJEN NË TRAGETE

Pasagjerët që do të hipin në bordin e trageteve GNV, përveç atyre të pajisur me biletë, duhet të kenë me vete, në veçanti, dokumentin e identifikimit:


Linja kombëtare: dokument i vlefshëmm identiteti

Linja Genova-Barcelona: dokument identifikimi i vlefshëm për të kaluar kufirin

Linja për Albania, Tunizi dhe Marok: pasagjerët duhet, me shpenzimet e tyre, nën kujdesin dhe përgjegjësinë e tyre, të verifikojnë para hipjes, dokumentat e tyre (njerëz, përfshirë të mitur dhe/ose automjete) pranë Autoriteteve kompetente të Policisë, me qëllim verifikimin që këta janë të përshtatshëm për për hyrjen në vendin e arritjes.

GNV  nuk do t’i rimbursojë pasagjerët që nuk autorizohen nga policia kufitare për imbarkim ose zbritje, nëse dokumentet e tyre janë të papërshtatshme për udhëtim ndërkombëtar.
Për informacione të mëtejshme konsulto Kushtet e përgjithshme të Transportit të Pasagjerëve dhe në veçanti nenin 11.2.